Adatvédelmi tájékoztató

A chat.hatter.hu oldalt a Háttér Társaság egyesület üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az adatkezelő

Háttér Társaság (székhely: 1132 Budapest, Csanády u. 4/B., nyilvántartási szám: 11958/1995, Adatkezelési nyilvántartási azonosítónk: NAIH-56384/2012)

2. A kezelt adatok köre

A chat.hatter.hu honlap megnyitásakor nem kerül rögzítése semmilyen adat a megkeresőről. Amikor belép az oldalon keresztül, hogy igénybe vegye a chat szolgáltatást, a következő adatok kerülnek rögzítésre: a megkereső IP címe, a belépésnél tetszés szerint megadott neve, a chat beszélgetésének dátuma, kezdő és befejező időpontja, valamint a beszélgetések tartalma.  Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználók segítésére információkat tárolnak (pl. belépési név), ezzel megkönnyítve a következő belépést. A cookie-kat az adatkezelő kereskedelmi célra nem használja.

Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat meg kellene adnia.

A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét. Ez szükséges ahhoz, hogy e-mailt tudjon küldeni a felületen keresztül a lelkisegely@hatter.hu címre. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen e-mail cím és név megadásával fejti ki véleményét. Az adatkezelő az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára, a felhasználók e-mail címét kizárólag kapcsolattartási célra használjuk.

A rendszer által rögzített chat beszélgetés során a felhasználóknak lehetőségük van további személyes adatok (pl. név, nem, életkor), köztük különleges adatok (nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre vonatkozó adatok) megadására. Ezen személyes adatok megadása nem kötelező, a chat szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is használható.  

Adatai megadásával Ön hozzájárul, hogy az adatkezelő az adatait kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelő kezelésébe adott adatok egy része (e-mail cím) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett lelkisegély-szolgálat munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére e-mailban vele kapcsolatba tudjanak lépni. Az adatok másik része a rendszer által automatikusan generált statisztikai adatok, valamint a lementett beszélgetések. Ezek a kutatási célú adatfeldolgozás során személyazonosításra alkalmatlan módon kerülnek elemzésre.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra adatokat nem kezel. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai és önkéntesei, valamint a tárhelyszolgáltató férhet hozzá. A tárhelyszolgáltatást a 3 in 1 Hosting Bt. nyújtja (http://megacp.com/).

Adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Kivételes esetben, a krízishelyzetek megoldása, öngyilkosság megakadályozása érdekében az ügyeletes munkatárs a felhasználó hozzájárulásával az adatokat harmadik személynek (pl. mentő, családtag) is átadhatja. Az adatok a hozzájárulás beszerzése nélkül is átadhatóak, ha a felhasználó olyan beszűkült tudatállapotban van, hogy önmagát, más vagy mások testi épségét veszélyezteti.

A rendszer által automatikusan generált statisztikai adatokból valamint az anonimizált beszélgetésekből az adatkezelő elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a hatter@hatter.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hatter@hatter.hu e-mail címen.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hatter@hatter.hu e-mail címre jutassa el.

8. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Az adatvédelmi tájékoztató mintáját a Társaság a Szabadságjogokért bocsátotta rendelkezésünkre.

 

© 2011-2016 HÁTTÉR TÁRSASÁG